Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek 11.12.2007

4. 3. 2008

         Společenství vlastníků jednotek Strašnická 1137 a 1138,

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze  oddíl S, vložka 6485, se sídlem Praha 10, Hostivař, Strašnická 1137/2, PSČ 102 00      IČ: 274 29 032

 

 

    Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek

                                          Konané dne 11. 12. 2007 ve 20.00 hod.

 

Podle prezenční listiny uložené u výboru SVJ bylo přítomno 24 vlastníků jednotek se spoluvlastnickým podílem 65,04 %.

 

Program:

 

1. Zahájení

2. Zpráva o hospodaření  a činnosti SVJ v roce 2007

3. Návrh akcí v roce 2008

4. Návrh na úpravu předpisu pravidelných měsíčních plateb

5. Úklid společných prostor (nová smlouva)

6. Odměny členům výboru za výkon funkce statutárního orgánu

7. Diskuse

8. Závěr

 

Průběh jednání a přijetí usnesení

 

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda výboru p. Ivan Hříbal. Přivítal přítomné, odůvodnil konání schůze a předložil ke schválení návrh programu.

 

Usnesení:

Shromáždění schvaluje navržený program jednání.

Hlasování: pro 100 %

 

2. Zpráva o hospodaření  a činnosti SVJ v roce 2007

Místopředsedkyně výboru H. Pelešková přednesla zprávu o hospodaření  a činnosti (stav běžného účtu, FO, náklady na dům, výnosy z nebytových prostor, výměna oken ve společných prostorách, rekonstrukce střechy, výměna vchodových dveří, malování, zvýšení poplatku za správu aj.).

 

Usnesení:

Shromáždění schvaluje tuto zprávu.

Hlasování: pro 100 %

 

3. Návrh akcí v roce 2008

S návrhem seznámil přítomné člen výboru J. Prajzler. Vzhledem k několika velkým akcím v roce 2007 se počítá pouze s drobnými opravami, popř. s případy, které vyplynou z provozu domu.V příštím roce bude třeba opravit vodovodní potrubí v suterénu domu, upevnit ho na konzolách a vyměnit části linolea na několika prošlapaných schodech.

 

 

Usnesení:

Shromáždění schvaluje tento návrh.

Hlasování: pro 100 %

 

4. Návrh na úpravu předpisu pravidelných měsíčních plateb

H. Pelešková vysvětlila přítomným funkci a obsah položky „náklady na dům“. Vzhledem k tomu, že jsme spotřebovali více peněz, než kolik činí celková částka (dosud 115,- Kč za byt), navrhuje výbor zvýšení této položky na 180,- Kč.

 

Usnesení:

Shromáždění schvaluje tento návrh.

Hlasování: pro 95,55 %, proti 4,45 % (1 vlastník)

Usnesení bylo schváleno více než tříčtvrtinovou většinou přítomných vlastníků jednotek.

 

5. Úklid společných prostor (nová smlouva)

H. Pelešková oznámila, že je třeba uzavřít novou dohodu o provedení práce (úklid společných prostor), protože stará končí 31. 12. 2007. Navrhla uzavřít ji na rok 2008 opět s manželi Kůsovými.

 

Usnesení:

Shromáždění schvaluje tento návrh.

Hlasování: pro 100 %

 

6. Odměny členům výboru za výkon funkce statutárního orgánu

H. Pelešková připomněla shromážděným výši odměn členů výboru a vyzvala je, aby se vyjádřili k této záležitosti pro příští rok. Shromáždění hlasovalo o dosavadní částce.

 

Usnesení:

Shromáždění schvaluje odměny pro výbor společenství ve výši 54.000,- Kč .

Hlasování: pro 100 %

 

7. Diskuse

Několik připomínek přednesli členové výboru (zacházení se samozamykacími zámky, třídění odpadu, povinnost hlásit  event. úpravy bytů, připevňování satelitů, pronajímání bytů a předkládat technickou dokumentaci k úpravám členům výboru. Diskutovali i další přítomní (parkoviště, výtah, výměník, vodoměry). Žádný z nich nevyjádřil požadavek, aby byl jeho příspěvek zaznamenán v zápise.

 

8. Závěr

Po ukončení diskuse předseda společenství I. Hříbal toto shromáždění ukončil.

 

V Praze 11. 12. 2007

 

 

 

Ivan Hříbal (předseda výboru)                                        J. Prajzler (člen výboru)

 

Zapsala: Hana Pelešková