Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek 15. 12. 2009

17. 12. 2009

Společenství vlastníků jednotek Strašnická 1137 a 1138,

 

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze  oddíl S, vložka 6485, se sídlem Praha 10, Hostivař, Strašnická 1137/2, PSČ 102 00  IČ: 274 29 032

 

                          Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek

 

                                         

                             konané dne 15. 12. 2009 ve 20.00 hod.

 Podle prezenční listiny uložené u výboru SVJ bylo přítomno 30 vlastníků jednotek se spoluvlastnickým podílem 82,25 %.

 Program:

 

 1. Zahájení

2. Zpráva o hospodaření  a činnosti SVJ v roce 2009

3. Návrh akcí v roce 2010 (zateplení)

4. Informace o parkovišti

5. Informace o požadavcích majitele sousedního pozemku

6. Diskuse

7. Závěr

 Průběh jednání a přijetí usnesení

 

 1. Zahájení

 

Jednání zahájil předseda výboru p. Ivan Hříbal. Přivítal přítomné, odůvodnil konání schůze a předložil ke schválení návrh programu.

 Usnesení:

 

Shromáždění schvaluje navržený program jednání.

Hlasování: pro 100 %

 2. Zpráva o hospodaření  a činnosti SVJ v roce 2009

 

Místopředsedkyně výboru H. Pelešková přednesla zprávu o hospodaření  a činnosti SVJ. Na běžném účtu je ke dni 15. 12. 2009  4.128.524,- Kč, z toho činí fond oprav 3. 948.228,- Kč (v tomto dni přišla na účet částka 166.800,- od BD Pragostav, což  je vypořádání podílu na dlouhodobých zálohách ke dvěma nebytovým prostorům v čp. 1137 a 1138). Z FO bylo v roce 2009 vydáno 47.557,- Kč (pravidelné revize plynu, elektro, požárních hydrantů, odstranění závad na rozvodech po revizi elektrozařízení, oprava chodníku před vchodem, garanční prohlídka oken, oprava kanalizační stoupačky). Drobné výdaje činily 7.564 Kč (poštovné, kopírování, rohožky, zasklení vchodových dveří, klíče, telefonní karty, koště aj.). H. Pelešková navrhla, aby prostředky získané z pronájmu nebytových prostor (pronajaté firmě MODAVI,  panu Fidlerovi, Prajzlerovi, Žákovi, Kůsovi a paní Žitecké) byly tak jako v uplynulých letech převedeny do fondu oprav.

 Usnesení:

 

Shromáždění schvaluje tuto zprávu.

Hlasování: pro 100 %

 3. Návrh akcí v roce 2010

 

Podle informací získaných na školení, které pořádalo BD Pragostav, nemůže náš dům dotace z programů Panel a Zelená úsporám získat (celková úspora totiž musí činit 40 %; protože máme vyměněná okna a novou střechu, nelze této úspory dosáhnout). Vzhledem k částce ve fondu oprav uspořádáme v příštím roce výběrové řízení na zateplení domu. S nabídkami seznámíme členy společenství, kteří rozhodnou o dalším postupu. Jinak se budou řešit pouze aktuální problémy, které se objeví v průběhu roku. Vlastníkům bytů bylo připomenuto, že ti, kteří dosud mají staré meziokenní vložky, musí je dát před zateplením vyzdít. Stará okna má už jen byt č. 7 v domě č. 1138 (M. Justová), které bude zaslán dopis s žádostí o jejich výměnu.

 Usnesení:

 

Shromáždění schvaluje tento návrh.

Hlasování: pro 100 %

 4. Informace o parkovišti

 

V červnu 2009 se Společenství Strašnická 1137 a 1138 stalo majitelem parkoviště před domem. Jeho cena byla 1.808.360,- Kč. Kvůli koupi parkoviště a jeho následným úpravám byl u ČSOB založen účet, na který složili své prostředky zájemci o parkovací místa (87.000,- Kč za jedno parkovací místo), tedy nikoliv všichni členové společenství. Seznam platících je uveden v příloze. Na parkovišti byly provedeny stavební úpravy, dopravní značení a vybudováno oplocení s elektronickou bránou. Přístup na něj mají pouze ti, kteří si místo zaplatili, budou parkovat výhradně na místě jim přiděleném, jehož číslo souhlasí s číslem na parkovací kartě. Parkování mimo vyznačená místa není přípustné. Parkoviště bude pojištěno. Do budoucna se počítá s převodem parkoviště do soukromého vlastnictví těch, kteří za parkovací místa zaplatili.

 Usnesení:

 

Shromáždění schvaluje tento návrh.

Hlasování: pro 100 %

 

5. Informace o požadavcích majitele sousedního pozemku

 

Pan I. Hříbal informoval přítomné o tom, že na sousedním pozemku má být postaven mnohapatrový dům. Majitel pozemku vyjádřil požadavky na vedení sítí, které by znamenaly zásahy do parkoviště. SVJ s tím nesouhlasí. Pan Hříbal zároveň informoval o krocích  podniknutých v souvislosti s plánovanými pracemi při obnově kabelové sítě NN a VN v ulici Strašnická, které by rovněž ohrožovaly parkoviště. Na základě ústního jednání zástupců PRE a Společenství Strašnická 1137 a 1138 byla podána žádost, aby veškeré práce s tímto spojené byly vedeny protlakem. 

Usnesení:

 

Shromáždění schvaluje toto řešení.

Hlasování: pro 100 %

6. Diskuse

 

H. Pelešková požádala přítomné o odsouhlasení počtu evidovaných osob a uvedení eventuálních změn. Informovala o odstranění žárovek na některých místech v chodbách kvůli úspoře elektrické energie, požádala, aby obyvatelé domu na chodbách zhasínali, třídili odpad a udržovali pořádek. Úklid zajišťuje slečna L. Medunová, která pracuje na živnostenský list. Paní M. Kůsová a paní R. Kneisslová měly výhrady ke kvalitě úklidu. Paní D. Kozová kritizovala, že ve společném prostoru před prádelnou je umístěno několik kusů nábytku. Jejich majitelé (p. Prajzler a p. Hříbal) slíbili, že nábytek bude do konce ledna odstraněn. Další diskuse se vedla o záležitostech týkajících se parkoviště.

7. Závěr

 

Po ukončení diskuse předseda společenství I. Hříbal toto shromáždění ukončil.

 

 

V Praze 15. 12. 2009

 

 

  

 

Ivan Hříbal (předseda výboru)                                        J. Prajzler (člen výboru)

 

 

Zapsala: Hana Pelešková

 

 

  PŘÍLOHA

 

 Seznam osob, které zaplatily za parkovací místo na parkovišti před domem Strašnická 1137 a 1138

 

 Bentsa Vasyl                                       87.000,- Kč  (místo č. 16)

Bubák Zdeněk                                     87.000,- Kč  (místo č. 23)

Dvořák Jan                                          87.000,- Kč  (místo č. 12)

Ecksteinová Jana                                87.000,- Kč   (místo č. 3)

Fidler Jiří                                            87.000,- Kč   (místo č. 4)

Fleischmann Jiří                                 87.000,- Kč   (místo č. 18)

Frank Petr                                           87.000,- Kč  (místo č. 27)

Hanč Emil                                           87.000,- Kč  (místo č. 13)

Hříbal Ivan                                          87.000,- Kč  (místo č. 1)

Hříbalová Alena                                  87.000,- Kč  (místo č. 2)

Chalupská Ludmila                           174.000,- Kč  (místo č. 8, 9)

Klikovi Jana a Petr                            174.000,- Kč  (místo č. 14, 15)

Kneisslová Regina                              87.000,- Kč  (místo č. 19)

Lomoz Pravoň                                    87.000,- Kč  (místo č. 22)

Mikala Vojtěch                                   87.000,- Kč  (místo č. 21)

Mrštíková Danuše                              87.000,- Kč  (místo č.26)

Peleška Jan                                         87.000,- Kč  (místo č. 5)

Prajzler Josef                                    174.000,- Kč  (místo č. 6, 7)

Psota Jiří                                             87.000,- Kč  (místo č. 17)

Smekal Daniel                                    87.000,- Kč  (místo č. 11)

Suchomanová Hana                            87.000,- Kč  (místo č. 25)

Šerák Martin                                       87.000,- Kč  (místo č. 20)

Štefánková Markéta                            87.000,- Kč  (místo č. 24)

Žitecká Jana                                        87.000,- Kč  (místo č. 10)