Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění vlastníků dne 16.12.2014

4. 1. 2015

Společenství vlastníků jednotek Strašnická 1137 a 1138,

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze  oddíl S, vložka 6485,

se sídlem Praha 10, Hostivař, Strašnická 1137/2, PSČ 102 00             IČ: 274 29 032

                           Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek                 

                                   konané dne 16. 12. 2014 v 19.00 hod.

Podle prezenční listiny uložené u výboru SVJ bylo přítomno 20 vlastníků jednotek se spoluvlastnickým podílem 52,59 % ( tj. 14.683 spoluvlastnických podílů). Spoluvlastnických podílů celkem 27.919. 

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele

2. Schválení účetní závěrky za rok 2013

3. Informace k hospodaření za rok 2014

4. Informace k předpisu pravidelných měsíčních plateb

5. Informace k odkupu pozemku

6. Projednání problematiky povinnosti instalace měřičů tepla

7. Návrh plánu oprav na rok 2015

8. Informace k parkovišti

9. Diskuse

10. Závěr

Průběh jednání a přijetí usnesení

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda výboru p. Ivan Hříbal. Přivítal přítomné, odůvodnil konání schůze a předložil ke schválení návrh programu. Jako zapisovatelku na této schůzi navrhl Hanu Peleškovou.

Usnesení:

Shromáždění schvaluje navržený program jednání.

Hlasování: pro 100 %

Shromáždění schvaluje H. Peleškovou jako zapisovatelku.

Hlasování: pro 100 %

2. Zpráva o hospodaření a činnosti SVJ v roce 2013

Paní Lenka Míglová předložila ke chválení účetní závěrku za rok 2013. HV (hospodářský výsledek) = ztráta ve výši 4 939,07 Kč byla převedena na vrub DZO v roce 2014.
Hospodářský výsledek byl tvořen rozdílem poplatku za vedení běžného účtu oproti úrokům z běžného účtu. (Srov. příloha č. 1 a komentář)

Usnesení:

Shromáždění vlastníků schválilo účetní závěrku za rok 2013.

Hlasování: pro 100 %

3. Informace k hospodaření za rok 2014

Dále L. Míglová přednesla zprávu o hospodaření SVJ za měsíce l–10/2014, kterou zaslala členům společenství vlastníků předem k prostudování. Zůstatek DZO k 31. 10. 2014 i ostatní údaje o příjmech a vydáních jsou uvedeny v zaslaných materiálech. (Srov. příloha č. 2 a komentář)

Zatím nedorazila faktura za likvidaci havárie vody, k níž došlo minulý týden. Po schůzce s pracovníkem pojišťovny bude jasné, zda se na tuto událost vztahuje pojištění. Jako pojistná událost se také vyřizuje pomalování fasády.

4. Informace k předpisu pravidelných měsíčních plateb

Na základě rozeslaných materiálů (srov. Tabulka k předpisům a vyúčtování a komentář k ní) paní L. Míglová vysvětlila jednotlivé položky tabulky, hovořila o nutnosti rozhodnout o převodu příjmu z pronájmu do DZO, nebo do vyúčtování.

Usnesení:

Shromáždění vlastníků schválilo kritéria pro stanovení a vyúčtování zálohových plateb (tabulka)

Hlasování: pro 100 %.

Shromáždění schválilo převod příjmu z pronájmu do DZO a rozpočet (předpis PMP) na r. 2015.

Hlasování: pro 100 %.

5. Informace k odkupu pozemku

Předseda společenství I. Hříbal informoval přítomné o problémech při uzavírání smlouvy o koupi pozemku. Jednání probíhala od léta 2014, výbor SJV 5x vracel smlouvu kvůli nedostatečnému řešení věcného břemena na pozemku (parovod). Nyní je smlouva podepsána a odevzdána na MHMP. Až bude změna vlastníka pozemku zanesena v KN, dostane výbor SVJ vyrozumění.

6. Projednání problematiky povinnosti instalace měřičů tepla

I. Hříbal dále informoval o svém jednání s autorem zákona o povinné instalaci měřičů tepla. Prováděcí vyhláška vyšla 7. 11. 2014 a obsahuje pouze dva nepříliš konkrétní články.  Výbor čeká na cenové nabídky několika firem, instalace by měla proběhnout na jaře 2015, měřiče budou bezkontaktní, o tom, kdo bude provádět odečty (tuto službu bude nabízet mj. i Pragostav) a jak se bude spotřeba tepla rozúčtovávat (v rozmezí 40–60 % podle plochy, zbytek podle měřičů), rozhodne příští shromáždění SVJ.

Usnesení:

Shromáždění už na této schůzi rozhodlo, že měřicí přístroje a jejich instalace se bude hradit z fondu DZO.

Hlasování: pro 100 %.

7. Návrh plánu oprav na rok 2015

Místopředseda výboru SVJ J. Prajzler seznámil přítomné s návrhem výboru neplánovat na rok 2015 žádnou velkou investiční akci kromě instalace měřičů tepla (cca 80 000,- Kč), provádět pouze eventuální menší opravy, popř. řešit nenadálé problémy, a připravit výběrové řízení na rekonstrukci, popř. výměnu výtahu. O terminologii byla vedena diskuse mezi pí Knežević, pí Klikovou a p. Hříbalem, z níž vyplynulo, že rekonstrukce znamená to, že výtahový stroj zůstává, mění se pouze některé jeho součásti a pak „doplňky“, jako je kabina apod., zatímco výměna znamená kompletní náhradu včetně výtahového stroje. Další shromáždění vlastníků tedy rozhodne, zda půjde o rekonstrukci, nebo výměnu a zda výběrové řízení připraví výbor našeho SVJ, nebo zda o to požádáme našeho správce, tj. Pragostav. Pokud by nastala druhá možnost, osloví Pragostav několik firem, které vybere buď SVJ, nebo Pragostav (záleží na našem zadání). Otevírání nabídek se kromě zástupců Pragostavu zúčastní i členové našeho SVJ, o nichž rozhodne shromáždění. Akce by měla být připravena tak, aby se v roce 2016 výměna/rekonstrukce výtahů prováděla. Přítomní požádali paní Míglovou, aby zjistila, zda SVJ spravovaná Pragostavem, která už mají takovou akci za sebou, dala přednost rekonstrukci, nebo výměně.

8. Informace k parkovišti

Paní L. Míglová informovala o tom, že oslovila několik právníků s poptávkou na možnost vyčlenění parkoviště z majetku SVJ, jeho rozdělení a převod jednotlivých dílů do soukromého vlastnictví těch, kteří parkovací místa zaplatili. Nikdo z oslovených o tuto práci neprojevil zájem. Nyní bude o této problematice jednat s JUDr. Dospělem, který by se snad mohl případu ujmout. Snahou výboru je dotáhnout během roku 2015 tuto záležitost do zdárného konce.

9. Diskuse

V diskusi se vysvětlovala situace s vlastnictvím parkoviště (Pelešková, Suchomanová, Chalupská, Schoř, Prajzler). Diskutovalo se i o odkládání oprav vnitřků domu (malování, výměna schránek – Smékal, Knežević, Prajzler, Fidler).

Paní Knežević upozornila, že v domě č. 1138 opět někdo v neděli působil hluk prací s vrtačkou. Žádala také, zda by výbor informoval alespoň dva dny předem, pokud bude probíhat oprava, která způsobí zápach (byly opravovány schody, přičemž muselo být použito toluenové ředidlo). Zároveň ale poděkovala, že pan Prajzler s panem Míglem schody opravili. Paní Kliková poděkovala paní Míglové za upozornění na havárii vody.

10. Závěr

Po ukončení diskuse předseda společenství I. Hříbal toto shromáždění ukončil.

V Praze dne 16. 12. 2014

Ivan Hříbal (předseda výboru)                                      

Zapsala: Hana Pelešková